สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ติดต่อเรา
TNSC Map

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซน C 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กทม. 10120

Tel : 66 2 679-7555

Fax : 66 2 679-7500-1

Web Site : www.tnsc.com

E-mail : tnsc@tnsc.com

 
โทรศัพท์
email
คงฤทธิ์ จันทริก
Executive Director
100kongrit@tnsc.com
อัญชลี เกิดเงิน
Assistant Director
400anchalee@tnsc.com
พรทิพย์ ไทยภักดี
Manager
600pornthip@tnsc.com
ฐิติพร ชื่นธีระวงศ์
Manager
300thitiporn@tnsc.com
กฤชทัต วัฒนาสุนทรชัย
Manager
500kritchatad@tnsc.com
นายภัคธร เนียมแสง
Assistant Manager
101phakthorn@tnsc.com
นายปีติคนธ์ วิเชียร
Assistant Manager
402peetikont@tnsc.com
นายภคพล พิงพิทยากุล
Assistant Manager
503pakapol@tnsc.com
นางสาวจิรภา บุญพาสุข
Senior Analyst
101jirapa@tnsc.com
นางสาวรติมา จิวจินดา
Senior Analyst
301ratima@tnsc.com
นายภัทรพล ผลวิวัฒน์
Marketing Analyst
777pattaraphol@tnsc.com
นายเกียรติศักดิ์ สรรพคุณ
Legal Officer
401kiattisak@tnsc.com
นางสาวจิรนาถ แก้วงาม
Officer
602chiranath@tnsc.com
นางสาวสิริพรรณ เห็มสุทธิ์
Officer
501siripan@tnsc.com
นางสาววัชรินทร์ ทองสุข
Officer
502watcharin@tnsc.com
นางสาวณดาธร เอี่ยมสอาด
Officer
102nadatorn@tnsc.com
นางสาวณีรนุช ธราธรชนะกุล
Officer
201neeranuch@tnsc.com