สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมศุลกากรได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)

 

     ตามที่กรมศุลกากรได้ดำเนินโครงการผู้ประกอบการระดับเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) ซึ่งเป็นโครงการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการตามแนวทางของ WCO ที่เรียกว่า SAFE Framework of Standard ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้ให้การรับรองผู้ประกอบการเออีโอ จำนวนทั้งสิ้น 334 ราย

     อย่างไรก็ตาม ในข้อกำหนดของ WCO ได้ให้ศุลกากรของแต่ละประเทศ จะต้องจัดทำกระบวนการติดตาม และทบทวนสถานภาพของผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองดังกล่าว ยังคงสามารถรักษามาตรฐานด้านการรักษาคามปลอดภัยตามแนวทางของ SAFE ได้ โดยสำหรับประเทศมาเลเซียได้กำหนดให้มีการทบทวนสถานภาพทุกๆ 2 ปี, สิงคโปร์ได้กำหนดให้ทบทวนทุกๆ 3 ปี ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบใหม่ทั้งหมด 100% และสำหรับกระบวนการทบทวนของญี่ปุ่นจะแบ่งเป็นขั้นตอน โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่ง Internal audit ให้ศุลกากรเป็นประจำทุกปี ซึ่งศุลกากรญี่ปุ่นจะใช้ข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณา 2 ปีจะมีการทบทวน และทุกๆ ปีที่ 3 จะเป็นการตรวจสอบโดยใช้ Internal Audit และมีการกำหนดระดับของผู้ประกอบการซึ่งหากได้คะแนนในระดับ AA จะได้รับการตรวจสอบลดลง และหากได้คะแนนต่ำก็จะมีการตรวจสอบละเอียด เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ : https://goo.gl/PUJzXS

     การดำเนินการล่าสุดนั้น ขณะนี้กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอ ในกลุ่มแรก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมาตรฐานเออีโอ ในกลุ่มต่อๆ มาที่กรมฯ ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งไป จะต้องเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาแบบประเมิน มาตรการรักษาความปลอดภัย (AEO Self- Assessment Form) ฉบับปรับปรุงล่าสุด  พร้อมทั้งศึกษารายละเอียด และทบทวนมาตรการต่างๆ ในบริษัท เพื่อนำสนอมาตรการ และแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อตามแบบประเมินฯ  เพื่อว่าเมื่อกรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้เข้าไปทบทวนแล้ว จะได้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปได้ที่ aeo.customs.go.th หรือติดต่อส่วนมาตรฐานเออีโอ กรมศุลกากร

     ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานภาพได้ที่ : https://goo.gl/zCmhT8