สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี 2559 (Excellent Logistics Management Award 2016)

สํานักธุรกิจบริการและโลจิสติกสการคา กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย จัดโครงการประกวด “รางวัลผูประกอบการที่มีความเปนเลิศดานการบริหารจัดการโลจิสติกส (Excellent Logistics Management Award: ELMA) ประจําป2559” เพื่อเฟนหาผูใหบริการโลจิสติกสไทย (Logistics Service Provider : LSP) ที่มีความเปนเลิศดานการบริหารองคกรและการจัดการดานโลจิสติกส รวมถึง มีความเปนมืออาชีพ มีศักยภาพที่โดดเดนและมีความพรอมในการกาวเขาสูเวทีการคาระดับภูมิภาคและ ระดับสากล

ท่านสามารถ download รายละเอียดกำหนดการและใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ