สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ข่าวประชาสัมพันธ์
EU ปรับลดปริมาณการใช้ สาร Bisphenol A (BPA) ในบรรจุภัณฑ์อาหารมีผลกันยายน 2559

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 สหภาพยุโรป
ได้ แจ้งต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้สาร
Bisphenol A (BPA) ในบรรจุภัณฑ์ อาหาร โดยกำหนดระดับปริมาณ (Specific Migration Limit : SML) สาร
BPA ที่สามารถมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหารจากระเบียบเดิมที่ 10 / 2011 เป็น
(1) กำหนดให้ใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์ พลาสติกที่สัมผัสอาหารได้ ในปริมาณ SML ระดับ 0.5
ไมโครกรัม / กิโลกรัม ลดลงจากเดิมที่อัตรา 0.6 ไมโครกรัม / กิโลกรัม
(2) กำหนดให้ ใช้สาร BPA สำหรับเคลือบด้านในกระป๋อง ที่สัมผัสอาหารในระดับ 0.5 ไมโครกรัม /
กิโลกรัม จากเดิมที่ ไม่ เคยมีการก าหนด และ
(3) กำหนดห้ามใช้สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์ขวดนม และขวดน้ำดื่มสำหรับเด็กอ่อนและเด็กเล็ก
ทังนี ข้อกำหนดใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนกันยายน 2559 นี้เป็นต้นไป
นางดวงพรฯ กล่าวเสริมว่า จากรายงานของหน่วยงาน European Food Safety Authority (EFSA)
ได้พบข้อมูลว่า สาร BPA เป็นสารที่ส่งผลเสียกับอวัยวะไต ตับ และต่อมบริเวณเต้านมของหนู ทดลอง ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้ ทำให้ EFSA ต้องปรับเปลี่ยนปริมาณ SML ของการใช้ สาร BPA ในบรรจุภัณฑ์
อาหารลดลง ทั้งนี โดยทั่วไปสาร BPA ซึ่งเป็นสารประกอบเคมี ที่มีคุณสมบัติทำให้พลาสติกมีความแข็ง และใส
และมักจะใช้เป็นสารประกอบในการทำ ผลิตภัณฑ์พลาสติกบรรจุ ภัณฑ์ อาหาร เช่น ขวดใสบรรจุน้ำดื่ม จาน
พลาสติกต่างๆ ฟิล์มเคลือบด้านในกระป๋องโลหะบรรจุ ภัณฑ์ อาหาร และกระดาษเคลือบมันที่ใช้ทำใบเสร็จตาม
ร้านค้า เป็นต้น ซึ่ง EFSA เชื่อว่า หากสาร BPA เกิดปนเปื้อนเข้าไปในอาหารโดยอาจเกิดจากการผ่านความร้อน
เช่น การใส่บรรจุภัณฑ์ ในไมโครเวฟ หรือ ในเครื่องล้างจาน เมื่อ ผู้บริโภคใช้ บรรจุภัณฑ์ สัมผัสอาหาร อาจทำให้
อาหารได้รับสาร BPA นี และหากเข้าสู่ร่างกายในระดับเกินกว่าที่กำหนดก็จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
กรมการค้าต่างประเทศจะติดตามความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย และการปรับแก้ไข
มาตรการรวมถึงกฎระเบียบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีต่อไป