สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาผู้ส่งออก

เมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งออก พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาผู้ส่งออก และเจ้าหน้าที่ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสภาผู้ส่งออก มุ่งเน้นการรวมกลุ่มของผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถแข่งขันด้านการส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาของสมาชิกและภาคการส่งออกของไทย