สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
ดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศเดือนตุลาคม 2560

ดัชนีราคาส่งออก เดือนตุลาคม 2560 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 สูงขึ้นร้อยละ 4.0 (YoY) เป็นการปรับตัวสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าจาก ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยสินค้าส่งออกสําคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ น้ํามัน สําเร็จรูป เคมีภัณฑ์เม็ดพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบเหล็ก ยางพารา ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ไก่สด แช่เย็นแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และน้ําตาลทราย

ดัชนีราคานําเข้า เดือนตุลาคม 2560 เทียบกับเดือนตุลาคม 2559 ปรับสูงขึ้นร้อยละ 4.4 (YoY) เป็นผลจากการปรับสูงขึ้นของหมวดสินค้าเชื้ออเพลิง เป็นหลัก รองลงมาคือ หมวดสินค้าวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป หมวดสินค้าทุนและ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ขณะที่ดัชนีราคานําเข้าหมวดยานพาหนะและ อุปกรณ์การขนส่งปรับลดลง

อ่านดัชนีราคาส่งออก-นำเข้าของประเทศประจำเดือนกันยายน 2560 ฉบับเต็มได้ที่: https://goo.gl/8iKDGA