สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
ขอเชิญชวนสมาชิกไปออกงาน Top Thai Brands 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย ได้นำสินค้าสุดยอดแบรนด์ไทยไปจัดแสดงยังต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยจะจัดงานตลอดทั้งปี 2561 ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา, เวียงจันทร์ ประเทศลาว,โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม, คุณหมิง ประเทศจีน, ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา, ฮานอย ประเทศเวียดนาม และ กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยท่านที่สนใจสามารถดูกำหนดการได้ตามเอกสารแนบ

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมของ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)**
1. สำหรับสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมงานในรูปแบบพื้นที่เปล่า ต้องวางเงินค้ำประกันการเข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย” เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ทางสภาผู้ส่งออกจะคืนเงินค้ำประกันดังกล่าวให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในเวลา 30 วัน
2. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิกการเข้าร่วมงาน ขอให้ดำเนินการแจ้งทางสภาผู้ ส่งออกเป็นลายลักษณ์อักษรทาง E-mail ล่วงหน้า 30 วันก่อนการจัดงานในแต่ละประเทศ จึงถือเป็นการแจ้งการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกที่สมบูรณ์ หากไม่ดำเนินการตามข้อตกลง สภาผู้ส่งออกขอสงวนสิทธิ์ในการริบเงินค้ำประกัน


สภาผู้ส่งออกจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกที่สนใจนำสินค้าไปแสดงในงาน Top Thai Brands ประเทศต่างๆ เข้าไปกรอกใบสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ : https://goo.gl/HmzWcS
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสิริพรรณ, คุณภัทรพล โทร 02-6797555 ต่อ 501, 777 หรือ
E-mail siripan@tnsc.com, pattaraphol@tnsc.com

หมายเหตุ
1. พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561 ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2560 
2. เวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ปิดรับสม้คร 19 มกราคม 2561
3. ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจัดคูหาแสดงสินค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งคูหาเอง 
4. ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยื่นแบบคูหา (Perspective View, Floor Plan) ให้กับ Organizer อย่างเป็นทางการ และ Contractors ของงาน (ทางกรมฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นรายประเทศ) เพื่อพิจารณอนุมัติ
5. เอกสารประกอบการพิจารณา คือ 1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 2) เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ 3) เอกสารมาตรฐานของสินค้า เช่น อย./HACCP/GMP
6. ทางกรมฯ และสภาผู้ส่งออก ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจัดสรรคูหาให้ตามความเหมาะสม 
7. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำใบเสร็จรับเงินที่ได้รับไปบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท ได้โดยสามารถลงค่าใช้จ่ายได้ในอัตรา ร้อยละร้อย (โดย สภาผู้ส่งออก มีหนังสือตอบจากกรมสรรพากร)