สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
แถลงข่าวการส่งออกประจำเดือน ก.ค. 60

 

   เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธาน และ คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานและคุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหาร สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) แถลงข่าวสถานการณ์การส่งออก ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 โดยทางสภาผู้ส่งออก ได้ประมาณการว่าจะมีการส่งออกปี 2560 นี้ จะเติบโตขึ้น 5% 

นอกจากนี้ สภาผู้ส่งออก ได้คาดการณ์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในเดือนนี้

ในด้านปัจจัยบวก มีดังนี้

1.การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักและความเชื่อมั่นต่อสินค้าไทยมีมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าจากคู่แข่งสำคัญ

2.การปรับตัวของผู้ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อกระแสเทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับอินเตอร์เน็ต

ในด้านปัจจัยลบ มีดังนี้

1.สถานการณ์อัตราการแลกเปลี่ยนที่มีแนวโน้มแข็งค่ต่อเนื่องและอาจเกิดความผันผวนในระยะสั้น

2.ราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัว เป็นปัจจัยกดดันราคาสินค้าเกษตร

3.ผลกระทบระยะสั้นและระยะกลางจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560 ต่อกำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

4.สถานการณ์ความขัดแย้งและการชะลอคำสั่งซื้อในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง