สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
รายงานความคืบหน้า กรณี "การล้มละลายของบริษัทฮันจินชิปปิ้ง"

     สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สายเดินเรือ Hanjin สายเดินเรือประเทศสัญชาติเกาหลี อันดับ 7 ของโลก ได้ประกาศยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาล และมีสถานะล้มละลาย เนื่องมาจากบริษัทฯ มีผลการประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่องมากว่าระยะเวลา 4 ปี แต่ธนาคารเจ้าหนี้หลายแห่งจะงดให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงธนาคารพัฒนาเกาหลี (เคดีบี) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ เนื่องจากแผนการรักษากิจการไม่ตรงตามเงื่อนไข โดยสาเหตุหลักของการขาดทุนประกอบการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว เนื่องมาจากเศรษฐกิจและภาคการส่งออกที่ซบเซา ความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือลดลง ทำให้หลายบริษัทแบกรับต้นทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

    จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบให้กับสินค้าที่ใช้บริการขนส่งของสายเดินเรือ Hanjin Shipping ที่ออกจากประเทศไทยและยังตกค้างไม่ถึงท่าเรือปลายทางกว่า 2,000-3,000 ตู้ อันส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการขนส่งสินค้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้า รวมทั้งเกิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้ประกอบการ

    ทางสภาผู้ส่งออกขอชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาผู้ส่งออกและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับท่านสมาชิก ดังนี้

  • กรณีสินค้าถึงท่าเรือปลายทางเรียบร้อยแล้ว ณ ตอนนี้ท่านสามารถให้ทาง Consignee ดำเนินการเคลียร์สินค้าออกจากท่าเรือได้ตามปกติ แต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ได้แก่ ค่าภาระในท่า (Tariff) ที่เดิม Hanjin เป็นผู้จ่ายให้กับทางท่าเรือ และค่ามัดจำตู้สินค้า (Deposit) เพื่อเป็นหลักประกันว่าทางท่าเรือจะได้ตู้สินค้าคืน
  • กรณีสินค้าตกค้างอยู่ที่ท่าเรือ Transshipment Port ความคืบหน้าล่าสุดแต่ละท่าเรือยังไม่ยอมให้ทำการเคลื่อนย้ายตู้สินค้า เนื่องจากต้องการหลักประกันหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระของ Hanjin แต่ก็มีแนวโน้มที่บางท่าเรือจะยอมเริ่มให้ตู้สินค้า Hanjin ยกขึ้นเรือของสายเดินเรืออื่นเพื่อออกจากท่าเรือได้บ้างแล้ว เช่น Port of Singapore เป็นต้น
  • กรณีเรือสินค้าที่ยังไม่ถึงท่าเรือและกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางในทะเล ณ ปัจจุบันท่าเรือแต่ละท่าทั่วโลกส่วนใหญ่ไม่ยอมรับที่จะให้เรือของ Hanjin เข้าเทียบท่า ดังนั้นทางรัฐบาลของเกาหลีใต้ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ให้เรือสินค้าต่างๆ ที่ยังค้างอยู่กลางทะเลกลับไป unload ตู้สินค้าลงที่ท่าเรือ Pusan, South Korea และท่าเรือ Offshore Ports หรือ Base Ports ที่กระจายอยู่ในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ท่าเรือ Singapore, ท่าเรือ Hamburg, Germany และท่าเรือ Los Angeles, USA
  • ที่ผ่านมาทางสภาผู้ส่งออกได้ประสานงานไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และทูตพาณิชย์ในต่างประเทศ เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ส่งออกไทยในการประสานงานกับท่าเรือ และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในท้องถิ่น สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
  • สภาผู้ส่งออกได้ทำหนังสือไปยัง Korean Shippers’ Council (KSC) ที่เป็นหน่วยงานตัวแทนผู้ส่งออกในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อขอแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยังทำหนังสือโดยตรงไปยัง Hanjin Shipping (Head Quarter) ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อประสานงานขอความชัดเจนในแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน

      ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าว ทางสภาผู้ส่งออกจะทำการชี้แจงให้กับสมาชิกได้รับทราบต่อไป 

ท่านสามารถติดตามสถานะและความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีดังกล่าวของสภาผู้ส่งออกได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้คะ

https://drive.google.com/folderview?id=0B_0p5l1D2fRaS0xNYlNFVk5mZTA&usp=sharing