สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ภาพข่าวกิจกรรม
สัมมนาเรื่องมาตรการรับรองน้ำหนักตู้สินค้า Container Weight Verification Rules

สืบเนื่องจากองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้ออกมาตรการรับรองน้ำหนักตู้สินค้า หรือ Container Weight Verification Rule กำหนดให้ผู้ส่งออกต้นทางต้องทำการชั่งและรับรองน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมกับแจ้งให้สายเดินเรือได้รับทราบ เพื่อทำการวางแผนระวางเรือ (Stowage Plan) โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และจะส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้ส่งออก ในแง่ของขั้นตอนและกระบวนการส่งออก


สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดการสัมมนา เรื่อง การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) และมาตรการรับรองนำ้หนังตู้สินค้า Container Weight Verification Rules เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมารวยการ์เดนส์ 

 เอกสารประกอบการสัมมนา สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างคะ

https://drive.google.com/open?id=0B_0p5l1D2fRaOHZqR0U4SWxMMVk