สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
สรุปประชุมมติคณะรัฐมนตรี
2015-02-10

 

  1. ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ
  2. ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับหลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. ....
  4. การเสนอประเด็นเพื่อนำเข้าสู่การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 เรื่อง “การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนางานวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียน”
  5. การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม