สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
 • Thai Language
 • English Language
ทำไมต้องเป็นสมาชิก

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรประเภทใด?

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) หรือ สรท. เป็นองค์กรตัวแทนของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้า-ส่งออก) จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนทำหน้าที่เป็นตัวแทนภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการเจรจากับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Shippers Council ต่างๆ ในต่างประเทศ นอกจากนี้ สภาผู้ส่งออก ยังมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจภาคการส่งออกของประเทศให้แข็งแกร่งด้วยการส่งเสริมและผลักดันให้มีการบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับ ซึ่งจะในการลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกของสภาผู้ส่งออก?

 • การเสนอปัญหาและอุปสรรค ร้องเรียนเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและการอำนวยความสะดกวทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
 • การเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ผ่านสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 • การเข้าร่วมกิจกรรมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นกิจกรรม/โครงการของสภาผู้ส่งออกฯ มูลนิธิพัฒนาผู้ส่งออกไทย และหน่วยงานพันธมิตร
 • การขอรับการรับรองต่างๆ ดังนี้
  • การรับรองฐานะทางการเงินเพื่อขอจัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดีและผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนของกรมสรรพากร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษในการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ (มูลค่าฉบับละ 1,000 บาท)
  • การขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอ Form A
  • การออกหนังสือรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operator: AEO) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของกรมศุลกากร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • การรับรองคุณสมบัติสำหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ SMEs Proactive ของกระทรวงพาณิชย์
 • ได้รับเอกสารเวียนเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ข้อมูลดัชนีการส่งออก (Export Performance Index หรือ EPI) จำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 25 อุตสาหกรรม และบทวิเคราะห์สถานการณ์ส่งออกในภาพรวมของไทย สรุปความเคลื่อนไหวอันตราค่าระวางเรือรายสัปดาห์ในเส้นทางต่างๆ
 • ได้รับเอกสาร TNSC Newsletter รายเดือน จำนวน 12 ฉบับ (มูลค่า 500 บาท) ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์ในปัจจุบัน สถานการณ์เศรษฐกิจและการส่งออกของไทย บริการและกิจกรรมที่น่าสนใจโดยสภาผู้ส่งออก และหน่วยงานพันธมิตร
 • บริการสรุปข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ รายสัปดาห์ผ่านทาง www.tnsc.com และ e-mail
 • ได้รับทำเนียบสมาชิกฟรีทุกๆ 2 ปี จำนวน 1 ชุด
 • ได้รับบริการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกผ่านทาง E-mail (TNSC e-Newsletter
 • สิทธิพิเศษในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ได้รับส่วนลดพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือใช้บริการต่างๆ ในอัตราสมาชิก เช่น การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การเยี่ยมชมโรงงาน การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย คืออะไร?

วัตถุประสงค์หลักของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

บทบาทหน้าที่ การดำเนินงานที่ผ่านมาของสภาฯ
1) ส่งเสริมและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ส่งสินค้าทางเรือ
 • การให้การรับรองผู้ประกอบการที่ขอรับการเป็นผู้ส่งออกระดับ Authorized Economic Operator (AEO) ของกรมศุลกากร
 • การให้คำปรึกษาด้านการขนส่งสินค้าทางเรือ ค่าระวาง การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก โดยเจ้าหน้าที่ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งสินค้าทางเรือ
 • เข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน หรือเข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและผลักดันภาคการส่งออก การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3) เป็นผู้แทนผู้ส่งสินค้าทางเรือในการปรึกษา เจรจาต่อรองหรือทำความตกลงกับผู้ขนส่งสินค้าทางเรือ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ ในเรื่องอัตราค่าระวาง ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ในการขนส่งสินค้าทางเรือ
 • สภาผู้ส่งออกฯ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ส่งออกในการเจรจากับภาคเอกชน และภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก และขนส่งสินค้าทางเรือ เช่นปัญหา Lift on Charge, ปัญหาค่าใช้จ่ายนอกระบบของท่าเรือ
 • การให้คำแนะนำ และแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นในการแก้ปัญหาการขนส่งทางเรือ
4) สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางเรือที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
 • โครงการ Best Container Liner Award เพื่อคัดเลือกสายเรือที่ให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
5) จัดหา รวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการส่งสินค้าทางเรือ
 • การจัดทำอัตราค่าระวางเรือรายสัปดาห์
 • การจัดทำ TNSC Newsletter รายเดือน
 • การแจ้งข้อมูลผ่าน e-mail (TNSC e-News)
6) ศึกษา วิจัย และเสนอแนะการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ
 • โครงการดัชนีการส่งออก (Export Performance Index)
 • โครงการพัฒนาการมาตรฐานของประเทศไทยเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
7) รับปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำแก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งสินค้าทางเรือ และช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆ แก่สมาชิกในการส่งสินค้าทางเรือ
 • การให้คำปรึกษากับบริษัทสมาชิกในการขอรับเป็นผู้ประกอบ AEO ของกรมศุลกากร
 • การให้คำปรึกษาบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อลดต้นทุนด้านการจัดการคลังสินค้า
8) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อพัฒนาการส่งสินค้าทางเรือ
 • การจัดทำยุทธศาสตร์การส่งออกของไทย
 • การเข้าร่วมเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน หรือเข้าร่วมประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและผลักดันภาคการส่งออก การบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
9) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งสินค้าทางเรือของต่างประเทศ
 • การเข้าร่วมประชุม Asian Shippers’ Meeting
 • การเข้าร่วมประชุม European Shippers’ Council
 • การเข้าร่วมประชุม Asian-Pacific Logistics Federation
 • การเข้าร่วมประชุม Asian Pallet System Federation
 • การเข้าร่วมประชุม Council of Supply Chain Management Professionals