สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
หนังสือรับรองต่างๆ
หนังสือรับรองสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

 

สิทธิประโยชน์ของหนังสือรับรองสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย


1. เพื่อใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ของกรมสรรพากร

2. เพื่อใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อประกอบการยื่นขอรับสถานภาพเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)

3. เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอ Form A , Form D

 

เกณฑ์การขอหนังสือรับรองสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

1. สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงประจำปีปัจจุบันเรียบร้อยแล้วและไม่มียอดค้างค่าบำรุงสมาชิก
2. หนังสือรับรองมีอายุตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป 

 

การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

Download แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

 

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้น และส่งกลับมายัง

คุณจักราวุธ ตรีชนะ

โทร. 02-679-7555 ต่อ 502

โทรสาร. 02-679-7500-2

E-mail : jakravut@tnsc.com