สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
หนังสือรับรองต่างๆ
หนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อประกอบการยื่นขอรับสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEOs)

 

เกณฑ์การพิจารณารับรองฐานะการเงิน เพื่อประกอบการยื่นขอรับสถานภาพเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 12/2556 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท

2. มีฐานะทางการเงินมั่นคง โดยพิจารณาจากผลประกอบการที่ได้นำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ ตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รับรองว่าเป็นกิจการที่มี ผลกำไรย้อนหลัง 2 ปีบัญชีสุดท้ายติดต่อกัน และได้รับการรับรองฐานะการเงินจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือหอการค้าไทย หรือสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย หรือสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับบัตรทอง

3. นําของเข้าหรือส่งของออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีและมีความพร้อมในการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกําหนด หรือใช้บริการตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ หรือเคยใช้บริการตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษ (Licensed Customs Broker)

4. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตามมาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติศุลกากร พระพุทธศักราช 2469 หรือความผิดฐานปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญาและคดีถึงที่สุดแล้ว โดยให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันยื่นใบสมัครขอเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO

5. มีแผนควบคุม มีระบบการจัดการและการประเมินความเสี่ยง ในด้านความปลอดภัยในการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน รายละเอียดตามเอกสารคำแนะนำการรักษาความปลอดภัยแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 12/2556

6. มีสถานประกอบการที่เหมาะสม และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งตามที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7. ไม่เคยถูกเพิกถอนสถานภาพการเป็นผู้นำเข้า ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ ในช่วง 3 ปีย้อนหลังนับแต่วันที่ยื่นใบสมัคร

 

การยื่นคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน เพื่อประกอบการยื่นขอรับสถานภาพเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 12/2556

Download แบบฟอร์มคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองฐานะการเงินเพื่อประกอบการยื่นขอรับสถานภาพเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO)

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมกับแนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดตามที่แสดงในแบบคำร้อง) และส่งกลับมายัง


ฝ่ายบริหารสำนักงาน
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซนซี
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน โทร. 02-679-7555 ต่อ 0 , 600 , 602 โทรสาร . 02-679-7500-2 E-mail : Pornthip@tnsc.com , Chiranath@tnsc.com

หมายเหตุ:

1. กรุณาจัดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
2. สมาชิกที่ได้รับการพิจารณารับรอง จะสามารถรับหนังสือรับรองได้ในวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนถัดไป