สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
หนังสือรับรองต่างๆ
หนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอรับจัดระดับเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี และผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ของกรมสรรพากร

 

สิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดี

1. การได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1.1 ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีทียื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะได้รับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ

1.2 ผู้ประกอบการส่งออกที่ดีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จะได้รับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ

( สิทธิดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออกที่ดี )

2. การจะได้รับบริการที่ดี และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ รวมทั้งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นจากกรมสรรพากร

 

สิทธิประโยชน์ของการเป็นผู้ประกอบการส่งออกขึ้นทะเบียน


1.ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะได้รับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นแบบแสดงรายการ

2. ผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา จะได้รับการคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ยื่นแบบ

(สิทธิดังกล่าวมีกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน)


เกณฑ์การพิจารณาของกรมสรรพากรเพื่อการเป็นผู้ส่งออกที่ดี


1. เป็นสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2. เป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร (มีเอกสารภ.พ. 20)

3. มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป

(มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 30 วัน)

4. มีการส่งสินค้าไปขายต่างประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของยอดขายรวม สำหรับรอบระยะ เวลาบัญชีปีสุดท้ายก่อนขอรับการจัดระดับ และได้นำเงินตราต่างประเทศจากการนั้นเข้ามาในประเทศไทย

(มีหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการขายสินค้าเข้ามาในประเทศไทย)

5. มีความมั่นคงและต่อเนื่องในการประกอบการและมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

6. มีกำไรสุทธิติดต่อกัน 3 รอบระยะเวลาบัญชี หรือมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีสุดท้าย

7. มีประวัติการเสียภาษีที่ดี


คุณสมบัติของสมาชิกที่กรมสรรพากรขอให้ สรท. พิจารณา


1. ดูว่าสมาชิกยังมีการผลิตหรือการประกอบการที่เป็นปกติหรือไม่

2. ดูว่าสมาชิกหรือผู้บริหารของสมาชิกไม่มีข่าวสารที่ปรากฎว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

เกณฑ์การพิจารณาของกรมสรรพากรเพื่อการเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน

1. เป็นสมาชิกสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

2. เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. มีการประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศโดยสม่ำเสมอตามสภาพธุรกิจในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายรวม สำหรับระยะเวลา 12 เดือน ก่อนยื่นคำขอฯ และได้นำเงินตราต่างประเทศจากการขายนั้นเข้ามาในประเทศไทยหรือมีหลักฐานการหักกลบลบหนี้

4. มีความมั่นคงต่อเนื่องน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการ และมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน ฯลฯ

5. สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล งบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปีสุดท้ายก่อนยื่นคำขอรับจัดระดับ ต้องมีทรัพย์สินสุทธิมากกว่าหนี้สินสุทธิ

6. มีประวัติการเสียภาษีที่ดี มีการเสียภาษีสอดคล้องกับสภาพเป็นจริงของกิจการ ไม่มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงภาษี

นอกจากคุณสมบัติดังกล่าว ผู้ประกอบการส่งออกอาจจะมีระบบการจัดการและระบบการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีระบบการตรวจสอบภายใน การจัดทำประมาณการแผนการส่งออก มีงบการเงินเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส เป็นต้น เป็นคุณสมบัติเพื่อเติม เพื่อเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน กรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนแต่มีเหตุอันสมควรคณะกรรมการพิจารณาจัดให้เป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน อาจพิจารณายกเว้นคุณสมบัติดังกล่าวให้ได้


คุณสมบัติของสมาชิกที่กรมสรรพากรขอให้ สรท. พิจารณา


1. ดูว่าสมาชิกยังมีการผลิตหรือการประกอบการที่เป็นปกติหรือไม่
2. ดูว่าสมาชิกหรือผู้บริหารของสมาชิกไม่มีข่าวสารที่ปรากฎว่า ไม่มีความน่าเชื่อถือทางการเงินหรือไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

 

การยื่นขอรับการจัดระดับเป็นผู้ส่งออกที่ดี และผู้ส่งออกขึ้นทะเบียน ของกรมสรรพากร

1. Download แบบฟอร์มคำร้องขอให้ออกหนังสือรับรองฐานะทางการเงิน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมกับแนบเอกสารประกอบ (รายละเอียดตามที่แสดงในแบบคำร้อง) และส่งกลับมายัง

ฝ่ายบริหารสำนักงาน
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซนซี
ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารสำนักงาน โทร. 02-679-7555 ต่อ 0 , 600 , 602 โทรสาร . 02-679-7500-2 E-mail : Pornthip@tnsc.com , Chiranath@tnsc.com
 

หมายเหตุ :

1. การพิจารณาคุณสมบัติผู้ส่งออก จะพิจารณา ในวันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือน เว้นแต่หากเป็นวันหยุด จะเลื่อนเป็นสัปดาห์ต่อไป
2. การส่งเอกสารเพื่อพิจารณา ต้องส่งก่อนวันพิจารณาคุณสมบัติ อย่างน้อย 7 วัน