สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
 • Thai Language
 • English Language
การสมัครสมาชิก

สมาชิกของสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย มี 2 ประเภท คือ


1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ ผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกที่ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางเรือรวมกันตลอดปี ตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีหอการค้า รัฐวิสาหกิจ สมาคมตัวแทนออกของ และนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ขนส่งสินค้า ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนด


2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ นิติบุคคล ที่ส่งออกสินค้าซึ่งมีมูลค่าการส่งออกไม่ถึง 50 ล้านบาท หรือหอการค้า สมาคมการค้า รัฐวิสาหกิจ เป็นต้นขั้นตอนการสมัครสมาชิก สรท. มี 2 วิธี

1. สมัครสมาชิกออนไลน์  คลิกที่นี่ --> สมัครสมาชิก

 เมื่อทางสภาผู้ส่งออก ได้รับคำร้องออนไลน์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อท่านเพื่อขอเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก ต่อไป

 

2. ดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก ดังนี้

 • ใบสมัครสมาชิก สรท. 
 • แบบฟอร์มแสดงประเภทธุรกิจ 

 

 • กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมกับแนบเอกสารประกอบการสมัครสมาชิก (รายละเอียดตามที่แสดงในใบสมัครสมาชิก) และส่งกลับมายัง

งานทะเบียนสมาชิกและสมาชิกสัมพันธ์
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย 1168/97 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 32 โซนซี ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 • เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์ จะทำการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
 • เมื่อเอกสารถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ฝ่ายบัญชี สรท. จะจัดส่งใบแจ้งค่าบำรุงสมาชิกไปยังบริษัทเพื่อขอให้ชำระค่าสมาชิก
 • หลังจากได้รับชำระค่าสมาชิกเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน สรท. รวบรวมรายนามบริษัทสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสรท. ประจำเดือนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • สำนักงาน สรท. เรียนเชิญสมาชิกใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Oreintation ของ สรท.ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับมายัง

ฝ่ายสร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนสมาชิก โทรศัพท์ 0-2679-7555

 

 

อัตราค่าบำรุงประจำปี


สมาชิกสามัญ

ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท

 

 

ค่าบำรุง ชำระเป็นรายปี ตามเกณฑ์และลักษณะของ สมาชิก ดังนี้

 

รายละเอียด

ค่าบำรุงปีละ

1. ผู้ส่งสินค้าทางเรือที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งส่งสินค้าออก หรือนำเข้าทางเรือตลอดปีปฏิทินล่วงหน้ามีมูลค่า

 ดังนี้

 
 • มูลค่าเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 250 ล้านบาท
5,000 บาท
 • มูลค่าเกิน 250 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
7,500 บาท
 • มูลค่าเกิน 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 750 ล้านบาท
10,000 บาท
 • มูลค่าเกิน 750 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
20,000 บาท
 • มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป
25,000 บาท

2. หอการค้า

10,000 บาท

3. สมาคมการค้า

10,000 บาท

4. รัฐวิสาหกิจ

10,000 บาท

5. สหกรณ์

10,000 บาท

6. สมาคมตัวแทนออกของ

10,000 บาทสมาชิกสมทบ

ค่าลงทะเบียน

2,000 บาท

มีมูลค่าการส่งออกต่ำกว่า 50 ล้านบาท ค่าบำรุงปีละ

1,000 บาท