สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Free Out (FO)Cost of unloading a vessel is borne by the charterer.
Free PortA restricted area at a seaport for the handling of duty-exempted import goods. Also called a Foreign Trade Zone.
Free Sale CertificateThe U.S. government does not issue certificates of free sale. However, the Food and Drug Administration, Silver Spring, Maryland, will issue, upon request, a letter of comment to the U.S. manufacturers whose products are subject to the Federal Food, Drug and Cosmetic Act or other acts administered by the agency. The letter can take the place of the certificate.
Free TimeThat amount of time that a carrier's equipment may be used without incurring additional charges. (See Storage, Demurrage or Per Diem.)
Free Trade ZoneA port designated by the government of a country for duty-free entry of any non-prohibited goods. Merchandise may be stored, displayed, used for manufacturing, etc., within the zone and re-exported without duties.
FreightRefers to either the cargo carried or the charges assessed for carriage of the cargo.
Freight BillA document issued by the carrier based on the bill of lading and other information; used to account for a shipment operationally, statistically, and financially. An Invoice.
Freight ForwarderA person whose business is to act as an agent on behalf of the shipper. A freight forwarder frequently makes the booking reservation.
FreightersSee Ships.
GatewayIndustry-related: A point at which freight moving from one territory to another is interchanged between transportation lines.

ทดสอบ1