สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Fork LiftA machine used to pick up and move goods loaded on pallets or skids.
Forwarder CompensationSee Brokerage.
Foul Bill of LadingA receipt for goods issued by a carrier with an indication that the goods were damaged when received. Compare Clean Bill of Lading.
Four-Way PalletA pallet designed so that the forks of a fork lift truck can be inserted from all four sides. See Fork lift.
Free Alongside (FAS)The seller must deliver the goods to a pier and place them within reach of the ship's loading equipment. See Terms of Sale.
Free AstrayAn astray shipment (a lost shipment that is found) sent to its proper destination without additional charge.
Free In and Out (FIO)Cost of loading and unloading a vessel is borne by the charterer/shipper.
Free of Particular Average (FPA)A marine insurance term meaning that the assurer will not allow payment for partial loss or damage to cargo shipments except in certain circumstances, such as stranding, sinking, collision or fire.
Free on Board (FOB - U.S. Domestic Use)Shipped under a rate that includes costs of delivery to and the loading onto a carrier at a specified point.
Free on Board (Int'l Use)See Terms of Sale.

ทดสอบ1