สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
FOBSee Free On Board. See also Terms of Sale, FOB.
FOB Freight Allowedthe same as FOB named inland carrier, except the buyer pays the transportation charge and the seller reduces the invoice by A like amount.
FOB Freight Prepaidthe same as FOB named inland carrier, except the seller pays the Freight charges of the inland carrier.
FOB named point of Exportationseller is responsible FOR the cost of placing the goods at A named point of exportation. Some European buyers use This Form when they actually mean FOB vessel.
FOB vesselseller is responsible FOR goods and preparation of export documentation until actually placed aboard the vessel.
FORAbbreviation for "Free on Rail."
Force MajeureThe title of a common clause in contracts, exempting the parties for non-fulfillment of their obligations as a result of conditions beyond their control, such as earthquakes, floods or war.
Fore and AftThe direction on a vessel parallel to the center line.
Foreign Sales CorporationUnder U.S. tax law, a corporation created to obtain tax exemption on part of the earnings of U.S. products in foreign markets. Must be set-up as a foreign corporation with an office outside the USA.
Foreign Trade ZoneA free port in a country divorced from Customs authority but under government control. Merchandise, except that which is prohibited, may be stored in the zone without being subject to import duty regulations.

ทดสอบ1