สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Feeder ServiceCargo to/from regional ports are transferred to/from a central hub port for a long-haul ocean voyage.
Feeder VesselA short-sea vessel which transfers cargo between a central "hub" port and smaller "spoke" ports.
FEUAbbreviation for "Forty-Foot Equivalent Units." Refers to container size standard of forty feet. Two twenty-foot containers or TEU's equal one FEU.
Fifth WheelThe semi-circular steel coupling device mounted on a tractor which engages and locks with a chassis semi-trailer.
FIOSee Free In and Out.
FirkinA capacity measurement equal to one-fourth of a barrel.
Fixed CostsCosts that do not vary with the level of activity. Some fixed costs continue even if no cargo is carried. Terminal leases, rent and property taxes are fixed costs.
Flat CarA rail car without a roof and walls.
Flat Rack/Flat Bed ContainerA container with no sides and frame members at the front and rear. Container can be loaded from the sides and top.
FMC (F.M.C.)Federal Maritime Commission. The U.S. Governmental regulatory body responsible for administering maritime affairs including the tariff system, Freight Forwarder Licensing, enforcing the conditions of the Shipping Act and approving conference or other carrier agreements.

ทดสอบ1