สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Equipment Interchange Receipt (EIR)A document transferring a container from one carrier to another, or to/from a terminal.
ETAEstimated time of arrival.
EthyleneA gas produced by many fruits and vegetables that accelerates the ripening and aging processes.
Ex - "From"When used in pricing terms such as "Ex Factory" or "Ex Dock," it signifies that the price quoted applies only at the point of origin indicated.
Ex DecContraction for "Shipper's Export Declaration."
ExceptionNotations made when the cargo is received at the carrier's terminal or loaded aboard a vessel. They show any irregularities in packaging or actual or suspected damage to the cargo. Exceptions are then noted on the bill of lading.
EXIM BankAbbreviation for Export-Import Bank of the United States. An independent U.S. Government Agency which facilitates exports of U.S. goods by providing loan guarantees and insurance for repayment of bank-provided export credit.
Expiry DateIssued in connection with documents such as letters of credit, tariffs etc. to advise that stated provisions will expire at a certain time.
ExportShipment of goods to a foreign country.
Export DeclarationA government document declaring designated goods to be shipped out of the country. To be completed by the exporter and filed with the U.S. Government.

ทดสอบ1