สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
DraweeThe individual or firm that issues a draft and thus stands to receive payment.
DrayageCharge made for local hauling by dray or truck. Same as Cartage.
DRFSAbbreviation for "Destination Rail Freight Station." Same as CFS at destination, except a DRFS is operated by the rail carrier participating in the shipment.
Dry CargoCargo that is not liquid and normally does not require temperature control.
Dry-Bulk ContainerA container constructed to carry grain, powder and other free-flowing solids in bulk. Used in conjunction with a tilt chassis or platform.
DSUDelay in Startup Insurance is a policy to protect the seller of a construction project from penalties if the project is not completed on time. See "Liquidated Damages."
DumpingAttempting to import merchandise into a country at a price less than the fair market value, usually through subsidy by exporting country.
E.C.M.C.A.Eastern Central Motor Carriers Association.
E.W.I.B.Eastern Weighing and Inspection Bureau.
Edge ProtectorAn angle piece fitted over the edge of boxes, crates, bundles and other packages to prevent the pressure from metal bands or other types from cutting into the package.

ทดสอบ1