สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
DEMDESDemurrage/Despatch money. (Under vessel chartering terms, the amount to be paid if the ship is loading/discharging slower/faster than foreseen.)
DemurrageA penalty charge against shippers or consignees for delaying the carrier's equipment beyond the allowed free time. The free time and demurrage charges are set forth in the charter party or freight tariff.
DensityThe weight of cargo per cubic foot or other unit.
Depot, ContainerContainer freight station or a designated area where empty containers can be picked up or dropped off.
DespatchAn incentive payment paid to a carrier to loading and unloading the cargo faster than agreed. Usually negotiated only in charter parties.
Destinationthe place where carrier actually turns over cargo to consignee or his agent.
Destination Control StatementsVarious statements that the U.S. government requires to be displayed on export shipments. The statements specify the authorized destinations.
DetentionA penalty charge against shippers or consignees for delaying carrier's equipment beyond allowed time. Demurrage applies to cargo; detention applies to equipment. See Per Diem.
DevanningThe unloading of a container or cargo van.
DF CarDamage_Free Car. Boxcars equipped with special bracing material.

ทดสอบ1