สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
Container Freight StationSee CFS.
Container LoadA load sufficient in size to fill a container either by cubic measurement or by weight.
Container ManifestDocument showing contents and loading sequence of a container.
Container PoolAn agreement between parties that allows the efficient use and supply of containers. A common supply of containers available to the shipper as required.
Container TerminalAn area designated for the stowage of cargoes in container; usually accessible by truck, railroad and marine transportation. Here containers are picked up, dropped off, maintained and housed.
Container Yard (CY)A materials_handling/storage facility used for completely unitized loads in containers and/or empty containers. Commonly referred to as CY.
Containerizable CargoCargo that will fit into a container and result in an economical shipment.
ContainerizationStowage of general or special cargoes in a container for transport in the various modes.
ContrabandCargo that is prohibited.
ContractA legally binding agreement between two or more persons/organizations to carry out reciprocal obligations or value.

ทดสอบ1