สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
CIFAbbreviation for "Cost, Insurance, Freight." (Named Port) Same as C&F or CFR except seller also provides insurance to named destination.
CIF&CPrice includes commission as well as CIF.
CIF&EAbbreviation for "Cost, Insurance, Freight And Exchange."
CIFCIAbbreviation for "Cost, Insurance, Freight, Collection And Interest."
CIFI&ECost, Insurance, Freight, Interest and Exchange.
CKDAbbreviation for "Completely Knocked Down." Parts and subassemblies being transported to an assembly plant.
CLAbbreviation for "Carload" and "Containerload".
ClaimA demand made upon a transportation line for payment on account of a loss sustained through its alleged negligence.
ClassificationA publication,such as Uniform Freight Classification (railroad) or the National Motor Freight Classification (motor carrier), that assigns ratings to various articles and provides bill of lading descriptions and rules.
Classification RatingThe designation provided in a classification by which a class rate is determined.

ทดสอบ1