สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
CEAbbreviation for "Consumption Entry." The process of declaring the importation of foreign_made goods for use in the United States.
CellsThe construction system employed in container vessels; permits ship containers to be stowed in a vertical line with each container supporting the one above it.
Center of GravityThe point of equilibrium of the total weight of a containership, truck, train or a piece of cargo.
CertificateThe document issued by the U.S. Coast Guard certifying an American flag vessel's compliance with applicable laws and regulations.
Certificate of OriginA certified document showing the origin of goods; used in international commerce.
CFSAbbreviation for "Container Freight Station." A shipping dock where cargo is loaded ("stuffed") into or unloaded ("stripped") from containers. Generally, this involves less than containerload shipments, although small shipments destined to same consignee are often consolidated. Container reloading from/to rail or motor carrier equipment is a typical activity.
Charter PartyA written contract between the owner of a vessel and the person desiring to employ the vessel (charterer); sets forth the terms of the arrangement such as duration of agreement, freight rate and ports involved in the trip.
ChassisA frame with wheels and container locking devices in order to secure the container for movement.
ChockA piece of wood or other material placed at the side of cargo to prevent rolling or moving sideways.
CIAbbreviation for "Cost and Insurance." A price that includes the cost of the goods, the marine insurance and all transportation charges except the ocean freight to the named point of destination.

ทดสอบ1