สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
ความหมายและคำศัพท์
คำศัพท์
ความหมาย
 
CAFAbbreviation for "Currency Adjustment Factor." A charge, expressed as a percentage of a base rate, that is applied to compensate ocean carriers of currency fluctuations.
Captain's ProtestA document prepared by the captain of a vessel on arriving at port; shows conditions encountered during voyage, generally for the purpose of relieving ship owner of any loss to cargo and shifting responsibility for reimbursement to the insurance company.
Car PoolingUse of individual carrier/rail equipment through a central agency for the benefit of carriers and shippers.
Car SealMetal strip and lead fastener used for locking freight car or truck doors. Seals are numbered for record purposes.
CarfloatA barge equipped with tracks on which up to about 12 railroad cars are moved in harbors or inland waterways.
CargoFreight loaded into a ship.
Cargo ManifestA manifest that lists all cargo carried on a specific vessel voyage.
Cargo NOSCargo Not Otherwise Specified. Usually the rate entry in a tariff that can apply to commodities not covered under a specific item or sub_item in the applicable tariff.
Cargo PreferenceCargo reserved by a Nation's laws for transportation only on vessels registered in that Nation. Typically the cargo is moving due to a direct or indirect support or activity of the Government.
Cargo TonnageMost ocean freight is billed on the basis of weight or measurement tons (W/M). Weight tons can be expressed in short tons of 2000 pounds, long tons of 2240 pounds or metric tons of 1000 kilos (2204.62 pounds). Measurement tons are usually expressed as cargo measurement of 40 cubic feet (1.12 meters) or cubic meters (35.3 cubic feet.)

ทดสอบ1