สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
โลจิสติกส์ & ซัพพลายเชน
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสำหรับผู้ประกอบการ

Download