สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
โลจิสติกส์ & ซัพพลายเชน
ยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคตะวันออก

วันที่ 24 สิงหาคม 2550
ณ.โรงแรมแคนตารี เบย์ จังหวัดระยอง

 

เอกสารประกอบการบรรยาย  (Click ที่หัวข้อการบรรยายเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร )

 

"แนวทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน"

คุณสุชาติ จันทรานาคราช
ประธาน สภาผู้ส่งสินค้าาทางเรือแห่งประเทศไทย
วันที่ 16 สิงหาคม 2550

 

โลจิสติกส์กับการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทย

โดย คุณเตชะ บุณยะชัย รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

 

การประกันภัยกับระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออก

โดย สุชาติ จันทรานาคราช

 

การขนส่งทางเรือและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

โดย เตชะ บุณยะชัย และเกริกกล้า สนธิมาศ

 

 "ยุทธศาสตร์แผนการพัฒนาโลจิสติกส์ภาคตะวันออก"

โดย ดร.สุวัฒน์ วาณีสุบุตร  
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

"โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำระบบขนส่ง ขนถ่าย และลำเลียงสินค้า วัตถุดิบเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่มาบตาพุด และท่าเรือแหลมฉบัง"

โดย ดร.สถาพร โอภาสานนท์
ศูนย์วิจัยด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

"การบริการขนส่งสินค้าทางราง ระหว่างพื้นที่มาบตาพุด และท่าเรือแหลมฉบัง"  กรณีศึกษา : โครงการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทางรถไฟ ระหว่างนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด กับท่าเรือแหลมฉบัง

โดย คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จำกัด

 

"นิยามและประเภทของเสียอันตราย กับ อนุสัญญาบาเซิล"

โดย ดร.ปิยาณี ตั้งทองทวี
สำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

"กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย"

โดย ดร.ปิยาณี ตั้งทองทวี
สำนักงานโรงงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 6
กรมโรงงานอุตสาหกรรม