สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
โลจิสติกส์ & ซัพพลายเชน
Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information of Japan

ตั้งแต่เหตุการณ์ 911 ปี 2544 ที่ผ่านมา ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนไปทั่วโลก ซึ่งภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสหรัฐฯ ได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อที่จะป้องกัน และรักษาความปลอดภัยมิให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอย โดยสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการที่จะป้องกันการก่อการร้ายในทุกๆ รูปแบบ รวมถึงการส่งสินค้าเข้าไปยังสหรัฐฯ ซึ่งจะต้องมีมาตรการต่างๆ ที่จะสร้างความมั่นใจว่าสินค้าที่ได้ส่งเข้ายังสหรัฐฯ จะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางของการก่อการร้าย โดยมาตรการที่สหรัฐฯ นำมาใช้ได้แก่  Bioterrorism Act. CSI, C-TPAT, 24 Hour Rules ซึ่งมาตรการต่างๆ นั้น เป็นมาตรการที่กำหนดให้ประเทศคุ่ค้าต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าประเทศผู้นำต่างๆ ได้นำมาตรการในการป้องกันการก่อการร้ายของสหรัฐฯ มาเป็นต้นแบบในการกำหนดมาตรการในลักษณะเดียวกัน เช่น สหภาพยุโรป ได้ออกมาตรการ AEO (Authorized Economic Operator) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยของสินค้าที่จะส่งเข้าไปยังสหภาพยุโรป ตลอดทั้ง Supply Chain ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับมาตรการ C-TPAT ของสหรัฐฯ และสำหรับมาตรการ 24 Hour Rules สหภาพยุโรป ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะส่งสินค้าเข้าไปยังประเทศของกลุ่มสหภาพยุโรปจะต้องแจ้งข้อมูลบัญชีสินค้า หรือ Manifest ไปให้ประเทศต้นทางตรวจสอบล่วงหน้าก่อน 24 ชม.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะมีการขนส่งสินค้าลงเรือ ณ ประเทศต้นทาง ซึ่งได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา

ล่าสุดทางญี่ปุ่น ก็ได้ประยุกต์นำมาตรการ Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information of Japan มาใช้ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2557 หรือเรียกว่า Japan 24 Hour Rule (JP24) ซึ่งกำหนดให้สายเรือ และผู้ประกอบการที่เป็น NVOCC ที่จะส่งสินค้าไปยังญี่ปุ่นจะต้องส่งใบ Manifestผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System (NACCS) ล่วงหน้าก่อน 24 ชม. โดยทาง NACCS ได้ทดลองเพื่อทำการทดสอบการส่งข้อมูลผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ทั้งนี้วิธีการในการส่งข้อมูลตามมาตรการ JP24 ของญี่ปุ่นจะเหมือนขั้นตอนของมาตรการ Automated Manifest System (AMS) ที่สหรัฐฯ นำมาใช้ เพียงแต่มาตรการ JP24 ของญี่ปุ่นการยื่นเอกสารล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะยื่นผ่าน NACCS ของญี่ปุ่น ในขณะที่สหรัฐฯ จะยื่นโดยตรงกับศุลกากรของสหรัฐฯ เพื่อประมวลความเสียง แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการ และขั้นตอนการยื่นเอกสารจะเหมือนกับมาตรการของสหรัฐ ดังนั้นหากผู้ประกอบการที่ได้เคยดำเนินการส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯ และต้องทำการส่งข้อมูล Manifest ให้ศุลกากรสหรัฐฯ ทราบก่อนล่วงหน้า 24 ชม. ก็สามารถประยุกต์ใช้มาตรการ JP24 ของญี่ปุ่นได้ทันที

รายละเอียดของข้อมูลรายละเอียดของ Manifest ที่จะส่งให้ศุลกากรญี่ปุ่นตรวจสอบประกอบด้วย

Shipper Name
Shipper Address
Shipper Telephone Number
Shipper Country Code
Consignee Name
Consignee Address
Consignee Telephone Number
Consignee Country Code
Notify Party Name
Notify Party Address
Notify Party Telephone Number
Notify Party Country Code
Description of Goods
Harmonized System Code (6 Digit)
Number of Packages
Total Gross Weight
Volume 
Mark and Number of Cargo
Seal Number
IMDG Class Number
United Nations Dangerous Goods identifier
(UNDG)

และสำหรับสินค้าที่จะต้องไปถ่ายลำก่อนที่จะมีการส่งออกไปยังญี่ปุ่นนั้น ท่าเรือสุดท้ายก่อนที่สินค้าจะถูกนำเข้าจะต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้าตามมาตรการ JP24 ให้กับ NACCS ของญี่ปุ่นทราบ ทั้งนี้ หากผู้ส่งออก สายเรือ หรือ NVOCC ไม่ปฏิบัติตามกฎ JP24 จะมีความผิด โดยมีโทษปรับเป็นจำนวนเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งค่าปรับดังกล่าวจะต้องจ่ายก่อนสินค้าจะถึงท่าเรือประเทศญี่ปุ่น มิฉะนั้นสินค้าจะไม่ได้ถูกนำลงจากเรือเพื่อเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าเข้าญี่ปุ่น จะต้องศึกษา Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information (English Version)  โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  Download

************************