สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
เพิ่มเมนูศูนย์รวมข้อมูล
World Trade Facilitation – Trade Facilitation Agreement

"ภาพรวมของ ความตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้า  (Agreement  on Trade Facilitation) ขององค์การค้าโลก หรือ Bali Package ที่ประเทศไทยยื่นตราสารยอมรับความตกลงฯ เป็นลำดับประเทศที่ 20 ไปเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 นั้น  มีสภาพบังคับที่ประเทศไทยจะต้องดำเนินการได้ในทันทีหลังจากความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ หรือเมื่อมีจำนวนประเทศที่ยื่นตราสารยอมรับ มากกว่าหรือเท่ากับ 2 ใน 3 ของจำนวนประเทศสมาชิก (110 ประเทศ)"

 

ข้อตกลงแบ่งเป็น 3 Sections หลัก รวม 24 ข้อบัญญัติ ดังนี้

Section I      ว่าด้วยข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับกิจกรรมการค้าทั้งกระบวนการ (Buy – Ship- Pay) โดยเน้นที่การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมถึงการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผ่านทางการกำหนดให้ประกาศขั้นตอนที่ชัดเจนและการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนในการให้ความเห็น ปรับปรุงกระบวนการ

Section II      ว่าด้วยกระบวนการในการแจ้งข้อบัญญัติที่สามารถทำได้ทันที (Category A) และข้อบัญญัติที่สงวนไว้พร้อมกำหนดระยะเวลาปรับปรุง (Category B) รวมทั้งการดำเนินการที่จำเป็นต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนประเทศสมาชิกอื่น (Category C) ในส่วนนี้ประเทศไทยมีการแจ้งเพื่อขอสงวนข้อบัญญัติตาม Category B ไว้ 8 ข้อ

Section III     ว่าด้วยการจัดตั้ง Committee on Trade Facilitation เพื่อติดตามการดำเนินการตามความตกลงของทุกประเทศสมาชิก และการจัดตั้ง Nation Committee on Trade Facilitation เพื่อติดตามและประสานการดำเนินการภายในประเทศ รวมถึงบทส่งท้ายที่เชื่อมโยงความตกลงเข้ากับ GATT 1994

ทั้งนี้ข้อบัญญัติที่สำคัญทีต้องดำเนินการคือการจัดตั้ง National Trade Facilitation Committee (NTFC) หรือ คณะกรรมการอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับประเทศ ซึ่งรายละเอียดดูได้จาก Link ด้านล่างนี้

 

Click here >> "เอกสารข้อตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดย WTO (ฉบับเต็ม)"

Click here >> "เอกสารสรุประยะเวลาการบังคับใช้ข้อตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดย WTO"

Click here >> "เอกสารข้อเสนอแนะในการดำเนินการจัดตั้ง NTFC (ข้อบัญญัติที่ 23.2)"