สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
เพิ่มเมนูศูนย์รวมข้อมูล
Trade Facilitation Roadmap

"สรท. ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันเพื่อกำหนด Roadmap สำหรับการดำเนินการเพื่อเตรียมปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization’s Trade Facilitation Agreement)พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล"

 

จากบริบททางเศรษฐกิจและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าโลกในปัจจุบันให้หลายประเทศได้ปรับยุทธศาสตร์ทางการค้าตามแนวทางการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่องค์การค้าโลก (World Trade Organization, WTO) ซึ่งต้องการผลักดันให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถทำการค้าในระดับโลกได้ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และไม่ถูกกีดกันโดยผู้ประกอบขนาดใหญ่

ในการนี้ องค์การการค้าโลก ได้จัดทำความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามกรอบองค์การการค้าโลก (WTO Trade Facilitation Agreement) ซึ่งประกอบไปด้วยข้อบัญญัติในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า เช่น การเปิดเผยข้อมูลกระบวนการและผลการวินิจฉัย การกำหนดให้ใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการค้าเป็นต้น  และในข้อบัญญัติที่   24 กำหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วจะมีผลผูกพันกับทุกประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ประเทศไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรับตัวให้ทันและสามารถปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าวได้

การที่ประเทศไทยเข้าร่วมความตกลงทางการค้าตามข้อตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าขององค์การค้านั้น หากไม่ดำเนินการตามข้อตกลงจะส่งผลให้เกิดการกีดกันทางการค้าได้ ทำให้ประเทศไทยซึ่งพึ่งพาการส่งออกนั้น และไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการทำการค้ากับประเทศต่าง ๆ ได้ ไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เพื่อป้องกันการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดจากต่างชาติ

สรท. จึงเร่งศึกษาแนวทางต่าง ๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศไว้ โดยนำแผนยุทธศาสตร์ Trading Nation สู่แผนการปฏิบัตินั้น เอกสาร Trade Facilitation Roadmap หรือ Roadmap การอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของการส่งออกไทยในเวทีโลกเล่มนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ข้อมูล และแนวทางวางในการพัฒนา Trade Facilitation ที่เป็นไปตาม WTO FTA และสอดคล้องกับการดำเนินยุทธศาสตร์ Trading Nation ตามที่สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้มุ่งเน้นและผลักดัน สู่สมาชิกสภาผู้ส่งออก ผู้ประกอบการ องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สื่อมวลชนทุกแขนง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้การค้าการส่งออกของไทยกลับมาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

 

Click here >> "Trade Facilitation Roadmap by TNSC"