สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
เวทีระหว่างประเทศ
UN/CEFACT - ภาพรวมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

"United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ (UN/CEFACT) เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งในโครงสร้างของ United Nations ร่วมกับหน่วยงานมาตรฐานสากลอีก 3 หน่วยงาน ในการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ คณะทำงานนี้จึงเป็น Platform สำคัญที่แต่ละประเทศนำมาตรฐานระดับประเทศของตน มาทำงานร่วมกับนานาประเทศเพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล และในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์กลางในการอ้างอิงมาตรฐานสากลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศจำนวนมาก"

 

คณะทำงาน UN/CEFCACT จัดตั้งขึ้นภายใต้ The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานขององค์การสหประชาชาติภาคเศรษฐกิจและสังคมสำหรับภูมิภาคยุโรป แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคณะทำงานภายใต้องค์กรโครงสร้างสำหรับภูมิภาคยุโรป แต่มาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นเพื่อการค้าระหว่างประเทศนั้นเป็นมาตรฐานระดับสากลสำหรับทุกประเทศ

ดังนั้นจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ร่วมกับหน่วยงานมาตรฐานสากลอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ International Organization for Standardization (ISO), International Electrotechnical Commission (IEC) และ International Telecommunication Union (ITU) ในการกำหนดมาตรฐาน โดยกำหนดให้ UN/CEFACTเป็นศูนย์กลางในการทำมาตรฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกในการค้า (Trade Facilitation) แบบเปิดกว้างให้มีส่วนร่วมได้จากทั้งภาครัฐและเอกชนจากทุกประเทศรวมถึงประเทศจากภูมิภาคอื่น ๆ ด้วย

การประชุม UN/CEFACT มีการประชุมแบบต่อหน้าในสองระดับคือ ระดับ Plenary และระดับ Forum  การประชุมระดับ Plenary จัดประชุมปีละ 1 ครั้งราวเดือน มีนาคม-เมษายน ที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา และระดับ Forum จัดประชุม ปีละ 2 ครั้งช่วงต้นปี (ราวเดือนเมษายน) และช่วงปลายปี (ราวเดือนกันยายน) โดยการประชุมช่วงต้นปีจะจัดที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเจนีวา และการประชุมช่วงปลายปีจะหมุนเวียนกันจัดตามสำนักงานระดับภูมิภาคในประเทศต่าง ๆ

มาตรฐานที่กำหนดโดย UN/CEFACT ครอบคลุมในทุกจุดของกระบวนการค้า ตั้งแต่  Buy-Ship-Pay แต่ส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับประเทศไทยเป็นหลักคือ มาตรฐานเกี่ยวกับสินค้าเกษตร และการสอบทานสินค้า เป็นต้น

 

Click here >> “ติดตามการประชุมและกิจกรรมของ UN/CEFACT”