สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การอำนวยความสะดวกทางการค้า
UN/CEFACT – เพื่อการสนับสนุน SDG

UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)  มีพันธกิจในการสร้างมาตรฐานสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส มีข้อมูลเพื่อตรวจสอบและวางนโยบายสนับสนุนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน หรือเป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption and Production

นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการดำเนิงานที่สนับสนุนเป้าหมายอื่น ๆ ในทางอ้อมอีกด้วย เช่น เป้าหมายที่ 1 การขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลือมล้ำของแต่ละประเทศ เป็นต้น

รายละเอียดและตัวอย่างกิจกรรม สามารถศึกษาได้จาก Link ด้านล่าง

 

 

Click here >> “เอกสารสรุปความเกี่ยวข้องของกิจกรรม UNCEFACT เพื่อสนับสนุน SDG”