สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
test add menu
Sustainable Development Goals

"วันที่ 25 กันยายน 2558  นานาประเทศได้ยอมรับในเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นวาระของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal โดยความร่วมมือของทุกประเทศและทุกภาคส่วน ในการร่วมกัน ยุติความยากจน ความอดอยากและปกป้องโลกจากปัญหาทางการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด รวมทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย  โดยแต่ละเป้าหมายมีกำหนดให้บรรลุในปี ค.ศ. 2030"

Goal 1: No Poverty

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 อัตราความยากจนได้ลดลงกว่าครึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ดี สำหรับภูมิภาคที่กำลังพัฒนา นั้นทุก ๆ  5 คน จะมีหนึ่งคนที่ดำรงชีวิตด้วยรายได้ต่ำกว่า 1.25 USD ต่อวัน ซึ่งนั่นหมายถึงคนจำนวนหลายร้อยล้าน และอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างเส้นแบ่งที่อาจจะกลับไปอยู่ใต้เส้นความยากจนได้อีกทุกเมื่อ นอกจากนั้นความยากจนยังมีความหมายกว้างกว่าการขาดรายได้ แต่ยังรวมถึงการขาดสารอาหารที่จำเป็น และขาดการเข้าถึงการศึกษา หรือบริการพื้นฐานอื่น ๆ อีกด้วย การขจัดความยากจนจึงต้องรวมถึงการสร้างงานที่มั่นคง ยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันทางสังคม

Goal 2: Zero Hunger

เราจะต้องปรับวิธีการใหม่ในการบริโภค เพื่อให้ทรัพยากรทางการเกษตร ป่าไม้ และทางทะเล ยังคงอยู่ให้เราสามารถบริโภคได้อย่างยั่งยืนสำหรับลูกหลายในรุ่นถัดๆ ไป ปัจจุบันทรัพยากรของเราเสื่อมโทรมและความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างมาก ภาวะความเปลี่ยนแปลงทางสภาะอากาศยิ่งเป็นปัจจัยที่กดดันเพิ่มเติม ปัจจุบันมีจำนวนประชากรที่อดอยาก รวม 795 ล้านคนทั่วโลก และจะเพิ่มอีก  2พันล้านคนในปี 2050 หากเรายังไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

 Goal 3: Good Health and Well-Being

สร้างสุขภาวะให้แก่ประชากรในทุกช่วงวัย เพิ่มค่าเฉลี่ยของอายุขัยและขจัดอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่รักษาได้และพบบ่อย ความสำเร็จที่นานาประเทศได้ร่วมกันสร้างแล้ว คือการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงน้ำสะอาด ขจัดมาลาเรีย วัณโรค โปลิโอ และจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสเอดส์ อย่างไรก็ดี ยังมีโรคภัยอีกจำนวนมากที่ต้องการศึกษาและจำกัด รวมถึงเตรียมรับมือกับโรคใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย

Goal 4: Quality Education

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่พัฒนาความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ปัจจุบันมีการพัฒนาความสามารถในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มมากขึ้น อัตราการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น และความเท่าเทียมกันในการศึกษาระดับประถมของเด็กหญิงและเด็กชายไม่ต่างกันมาก แต่ยังคงไม่เท่าเทียมในระดับอื่น ๆ

Goal 5: Gender Equality

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเท่านนั้น แต่การส่งเสริมความเท่าเทียมจะเป็นรากฐานของ สันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของโลกอย่างยั่งยืน เป้าหมายคือการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึง การศึกษา ด้านการแพทย์ การจ้างงาน และการมีส่วนร่วมในการเมืองเพื่อขับเคลื่อนสังคม

Goal 6: Clean Water and Sanitation

เรามีน้ำสะอาดเพียงพอสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ แต่ระบบเศรษฐกิจที่บกพร่อง หรือความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน จะมีประชากรเสียชีวิตจากโรคหรือเหตุที่เกิดจากการขาดน้ำสะอาดหลายล้านคนในทุกปี โดยเฉพาะเด็ก คาดการณ์ว่า ในปี 2050 จะมีประชากรทุก ๆ 1 ใน 4 ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำสะอาด หากไม่ดำเนินการแก้ไข

Goal 7: Affordable and Clean Energy

พลังงานที่ยั่งยืนจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และมีผลกระทบกับทุก ๆ เรื่อง ทั้งแต่การสร้างงาน การสร้าความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงภาวะโลกร้อน การผลิตอากหาร ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งพลังงานจึงสำคัญต่อเศษฐกิจและทุกชีวิตบนโลก

Goal 8: Decent work and Economy Growth

ผู้คนจำนวนมากทำงานที่ได้ค่าแรงต่ำและการมีงานมิได้สามารถทำให้หลุดพ้นจากความยากจนได้ การสร้างงานที่ดีจะส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น การพัฒนาที่ทุกคนมีส่วนได้รับผลประโยชน์จากความก้าวหน้าของสังคมนั้น เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน

Goal 9: Industry Innovation and Infrastructure

การพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบชลประทาน เป็นการลงทุนที่สำคัญในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นอาศัยการลงทุนวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

Goal 10: Reduced Inequality

มุ่นเน้นการพัฒนาความเท่าเทียมของแต่ละประเทศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนา ประเทศที่ไม่มีทางติดต่อสู่ทะเล ประเทศที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก โดยนโยบายต่าง ๆ จะต้องคำนึงถึงสถานะ และความพร้อมของประเทศเหล่านี้ด้วย

Goal 11: Sustainable Cities and Communities

สังคมเมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน มันเป็นเรื่องท้าทายที่จะคงความเป็นเมืองที่เติบโต สร้างงานสร้างรายได้ ได้อย่างยั่งยืนมีการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และลดการสร้างมลพิษ

Goal 12: Responsible Consumption and Production

การบริโภคอย่างเหมาะสม คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งต้องการปรับปรุงแก้ไขแบบองค์รวมที่ร่วมมือกันหลายภาคส่วน ทั้งการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากร ลดของเสียหรือขยะจากการบริโภค รวมถึงการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีข้อมูลมากพอในการวางนโยบายในระดับโลก

Goal 13: Climate Action

สถานการณ์ความแปรปรวนทางอากาศ เป็นเรื่องที่น่ากังวลและต้องเร่งดำเนินการรับมือ ผลที่คาดหวังจากเป้าหมายนี้คือมีการคำนึงถือการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และวิธีการต่าง ๆ เพื่อลดโลกร้อนเข้าไปบูรณาการกับนโยบายของแต่ละประเทศ และเพิ่มความตระหนักรู้กับสังคมในภาพกว้าง

Goal 14: Life Below water

มหาสมุทรเป็นสิ่งสำคัญที่จะกำหนดปรากฎการณ์ธรรมชาติที่สำคัญต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่ม ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง และการผลิตอาหาร ล้วนแล้วแต่โดนกำหนดด้วยอุณหภูมิ กระแสน้ำ และส่วนประกอบทางเคมีของทะเลทั้งสิ้น การใช้ทรัพยากรทางทะเล ไม่ว่าจะเพื่อการเดินเรือ หรือการประมง จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันทุกประเทศ และกระทบต่อความยั่งยืนของโลกในอนาคตโดยตรง

Goal 15: Life on Land

ประมาณร้อยละ 30 ของพื้นผิวโลก ปกคลุมไปด้วยป่า นอกจากจะเป็นที่ผลิตอาหารและที่อยู่อาศัยของเราแล้ว ยังเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน และเป็นบ้านแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ในทุกปีพื้นที่ป่าละถูกทำลายลงราว 81.25 ล้านไร่ (13ล้าน แฮกเตอร์) การรักษาผืนป่าเป็นเรื่องสำคัญต่อความยั่งยืนสำหรับโลกในอนาคตต่อ ๆ ไป

Goal 16: Peace, Justice and Strong institution

เป้าหมายที่ 16 นี้ มุ่งเน้นการสร้างสันติภาพ และสังคมที่เปิดกว้าง มีระบบยุติธรรมที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งและเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมสำหรับการดำรงชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยให้แก่ประชาชน

Goal 17: Partners for the Goals

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ นานาประเทศจะต้องร่วมมือกัน และมีเครื่องมือในการวัดความกว้าหน้าและความสำเร็จของการลงทุนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ร่วมกัน

 

 หากต้องการมีส่วนร่วม สามาถเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ได้ โดยติดตามรายละเอียดตาม link ด้านล่าง

 

“เว็บไซต์ SDG โดย UN”

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/