สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
เวทีระหว่างประเทศ
25 กุมภาพันธ์ 2560
Meeting Archive

"การประชุม UNCEFACT แบ่งเป็นสองระดับ คือ การประชุมระดับ Plenary เพื่อรับรองผลการดำเนินการต่าง ๆ อย่างเป็นทางการ  ปีละ 1 ครั้ง และการประชุมระดับ Forum ซึ่งเป็นการประชุมระดับคณะทำงาน ปีละ 2 ครั้ง สรท....

25 กุมภาพันธ์ 2560
UN/CEFACT Current working groups

"ภายใต้คณะทำงาน UNCEFACT มีการแบ่งกลุ่มการพัฒนามาตรฐานออกเป็นหลาย “Domain” ปัจจุบันมีการจัดกลุ่มเป็นงานทั้งสิ้น 15 Domain และในแต่ละโดเมน มีหลายโครงการที่ดำเนินการไปพร้อมกัน โดยใช้วิธีการประชุม online และ ผ่านทาง e-mail...

25 กุมภาพันธ์ 2560
UN/CEFACT - ภาพรวมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

"United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business หรือ (UN/CEFACT) เป็นคณะทำงานที่จัดตั้งในโครงสร้างของ United Nations ร่วมกับหน่วยงานมาตรฐานสากลอีก 3 หน่วยงาน...

25 กุมภาพันธ์ 2560
UN/CEFACT – เพื่อการสนับสนุน SDG

UN Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT)  มีพันธกิจในการสร้างมาตรฐานสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นเนื้อเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส...

25 กุมภาพันธ์ 2560
Sustainable Development Goals

"วันที่ 25 กันยายน 2558  นานาประเทศได้ยอมรับในเป้าหมายร่วมกันเพื่อเป็นวาระของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal โดยความร่วมมือของทุกประเทศและทุกภาคส่วน ในการร่วมกัน...