สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
สื่อวีดีทัศน์และบทสัมภาษณ์
คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ รองประธานสภาผู้ส่งออก สัมภาษณ์ ทิศทางอาหารสำเร็จรูป ปี 2557

คุณกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ รองประธานสภาผู้ส่งออกฯ และนายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ให้สัมภาษณ์ รายการทิศทางไทย ทาง Nation Channel ในประเด็น ความเคลื่อนไหวการส่งออกในประเทศและต่างประเทศ แนวโน้มการส่งออกปี 2557 และการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อธุรกิจอาหารสำเร็จรูป