สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ปัญหาการแจ้งข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด

จากตัวเลขทางสถิติของ the Cargo Incident Notification System หรือ CINS พบว่าในปีพ.ศ. 2556 มีปริมาณการแจ้งข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด (Misdeclaration of Cargo) เช่น การติดป้ายข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้อง การแจ้งน้ำหนักสินค้าที่น้อยกว่าความเป็นจริง เพิ่มมากขึ้นกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2555 โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งของเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินเรือทางทะเลทั้งหมด
เมื่อพิจารณาท่าเรือบรรจุสินค้า (Port of Loading) ที่มีปัญหาเกิดขึ้นมากที่สุดได้แก่ ประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาเป็นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคร้อยละ 18 ทวีปยุโรปร้อยละ 15 และทวีปอเมริกาเหนือร้อยละ 8 จากตัวเลขทางสถิติดังกล่าวสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตั้งกลุ่มเป้าหมายประเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพและควบคุมเหตุการณ์ปัญหาดังกล่าวในอนาคต

ถึงแม้ว่าปัจจุบันปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลจะเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี แต่ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งดังกล่าวก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปพร้อมกันด้วย บริษัทรับประกันภัยทางทะเลที่ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นของบริษัทผู้ทำประกันภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของสินค้าที่รับประกันภัย นอกจากนี้ยังมีความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยองค์กรระหว่างประเทศอย่าง International Maritime Organization (IMO) ที่ได้ออกข้อกำหนดเรื่อง Container Weigh Verification Rules ให้มีการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าส่งออกก่อนการถ่ายลงเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางโดยผู้ส่งออก ใช้สำหรับการวางแผนจัดการระวางภายในเรือสินค้า (Stowage Plan) เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเล คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
จิรารัตน์ รัตนคุปต์, นักวิเคราะห์ สภาผู้ส่งออก
3 เมษายน 2557