สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
18 มิถุนายน 2557
การผูกขาดและอุปสรรคต้นทุนทางการค้ากับการสร้างอำนาจต่อรองของผู้ส่งออกในเวทีการค้าโลก

ตามหลักการที่สำคัญสำหรับการค้าเสรี การกีดกันทางการค้าและการเข้าควบคุมตลาดโดยผู้ผูกขาดทั้งในลักษณะ Monopoly หรือ Oligopoly ถือเป็นสิ่งไม่พึงปฏิบัติ แต่ความเป็นจริงทางการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันเราจะพบได้ว่า...

18 มิถุนายน 2557
พระราชบัญญัติการรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556

ระบบการขนส่งทางถนนเป็นการขนส่งรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกัน เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว...

18 มิถุนายน 2557
ปัญหาการแจ้งข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด

จากตัวเลขทางสถิติของ the Cargo Incident Notification System หรือ CINS พบว่าในปีพ.ศ. 2556 มีปริมาณการแจ้งข้อมูลสินค้าที่ผิดพลาด (Misdeclaration of Cargo) เช่น การติดป้ายข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้อง การแจ้งน้ำหนักสินค้าที่น้อยกว่าความเป็นจริง...

18 มิถุนายน 2557
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

          เป็นที่ทราบกันดีว่าภาคการค้าและการส่งออกเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซีย...

18 มิถุนายน 2557
มาตรการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าของผู้ส่งออก ณ ท่าเรือต้นทาง

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization (IMO) ภายใต้คณะอนุกรรมการ Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers ออกข้อกำหนดเรื่อง Weighing the Container (Container Weigh Verification Rules) ให้มีการชั่งน้ำหนักตู้สินค้าส่งออกก่อนการถ่ายลงเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง...

18 มิถุนายน 2557
การรวมตัวกันของสายเรือ

สืบเนื่องจากแนวโน้มการรวมตัวกันของสายเรือในปัจจุบัน ทั้ง P3 (Maersk, CMA CGM, MSC) G6 (NYK Line, Hapag-Lloyd, OOCL, APL, Hyundai, MOL) และ CKYH (Cosco, K Line, Yang Ming, Hanjin) โดยสายเดินเรืออ้างว่าวัตถุประสงค์ของการรวมตัวก็เพื่อช่วยให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีขึ้น...