สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าชายแดน
ด่านการค้าชายแดน

ถ้าจะมองถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าชายแดน หนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามแดนกระจายสินค้าไปสูผู้บริโภคปลายทาง ปัจจัย นั้นคือ ด่านการค้าชายแดน กับ กลุ่มประเทศที่มีความคุ้นเคยที่มีการพูดถึง คือ CLMV ซึ่งจะประกอบไปด้วย กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Laos) พม่า (Myanmar) เวียดนาม (Vietnam) แต่ถ้าจะกล่าวถึงการค้าชายแดนของประเทศไทยกับประเทศที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามภูมิศาสตร์ จะเป็น CLMM ซึ่งจะเพิ่มประเทศ มาเลเซีย เข้ามาแทนเวียดนามซึ่งจะเป็นเพียงแค่การค้าผ่านแดน ในพื้นที่รอยต่อกับกลุ่มประเทศ CLMM ด่านการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับประเทศเหล่านี้จะประกอบไปด้วยด่านศุลกากรสำคัญที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากตัวเลขการค้าชายแดนสามารถสรุปเป็นด่านสำคัญ ได้แก่ ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ด่านแม่สอด ด่านระนอง ด่านหนองคาย ด่านมุกดาหาร ด่านอรัญประเทศ ด่านคลองใหญ่ ด่านนครพนม ด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ และอีกหนึ่งด่านที่คาดว่าจะเป็นด่านที่มีศักยภาพในอนาคตคือ ด่านบ้านพุน้ำร้อน จ.กาญจนบุรี
ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความแตกต่างระหว่างด่านการค้าชายแดน ของไทย กับ ประเทศเพื่อนบ้าน ในเรื่องของเวลาเปิด ปิด ในบางด่านการค้า และในบางด่านได้มีการปรับเวลาให้ตรงกัน เพื่อตอบสนองต่อการค้าที่มีเพิ่มขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการพูดถึงวิธีการที่จะให้มี การดำเนินการด่านศุลกากรในลักษณะ 24 ชม. และมี การตรวจผ่านจุดเดียว Single Inspection เป็นการรวมหน่วยงานของประเทศคู่ค้า แต่ละด่านชายแดนมาทำการตรวจผ่านพิธิการศุลกากรร่วมกันเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันยังคงทำได้ยากในทางปฏิบัติ อีกทั้งในบางประเทศมี ชั่วโมงการทำงานทีแตกต่างกัน เช่น ตัวอย่าง ชั่วโมงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน ซึ่งในส่วนของศุลกากรมีการหยุดพักในช่วงเวลา 11.30 น. จนถึง 14.00 น. และเลิกงานเวลา 16.30 น. ซึ่งทำให้มีเวลาในการดำเนินการค่อนข้างน้อย