สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าชายแดน
แง่มุมการค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อีกหนึ่งแง่มุมการค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตัวเลขการค้าชายแดนความหวังสำหรับการผลักดันภาพรวมการส่งออกประเทศไทย แต่สำหรับในรายละเอียดของการค้าชายแดน ต้องมีการผ่านกระบวนการ ขั้นตอน องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่จะพบได้ในประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจ ในสิ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับธุรกิจ เนื่องจากการดำเนินธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีข้อจำกัด อุปสรรค ต่างๆ ที่มีผลทำให้การค้าชายแดนเติบโตไม่ได้อย่างที่ควรจะเป็น และจากการที่ได้ร่วมเดินทางกับกรมการขนส่งทางบก ในโครงการ “ พัฒนาศักยาภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สำหรับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทางกรมการขนส่งทางบก ให้สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาในเส้นทาง แม่สอด เมียวดี ก็อกระเร็ก พะอัน ตะโถ่ง ไจ่ก์โถ่ พะโค ย่างกุ้ง และได้มีการจัดประชุมหารือระหว่างภาครัฐ และสัมมนาผู้ประกอบการขนส่ง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการไทยจะส่งออกสินค้าควรจะทราบ
ด้วยข้อจำกัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะทางถนนทำให้จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าค่อนข้างมาก อีกทั้งเส้นทางการขนส่งสินค้าในพม่า เป็นเส้นทางที่แยกออกจากเส้นทางในการขนส่งผู้โดยสาร และสภาพเส้นทางมีสภาพชำรุด
ตลอดระยะทาง 425 กิโลเมตร จาก อ.แม่สอด จ.ตาก ไปยัง เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมาร์