สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าชายแดน
18 มิถุนายน 2557
ศักยภาพสำหรับการค้าชายแดน

การค้าชายแดนเป็นการค้าที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการค้าชายแดนยังเป็นตัวแปรที่สำคัญที่จะช่วยภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศ...

18 มิถุนายน 2557
ท่าเรือติลาว่า

ท่าเรือติลาว่า (Myanmar International Terminals Thilawa) เป็นท่าเรือ ที่บริษัท Hutchison (HK) ได้สัมปทานจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า รายละเอียดเริ่มต้นท่าเรือในปี 1995 ดำเนินการก่อสร้างในปี 1996 แล้วเสร็จในปี 1997 ในส่วนหน้าท่า เริ่มดำเนินการในปี 1998...

18 มิถุนายน 2557
ด่านการค้าชายแดน

ถ้าจะมองถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าชายแดน หนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามแดนกระจายสินค้าไปสูผู้บริโภคปลายทาง ปัจจัย นั้นคือ ด่านการค้าชายแดน กับ...

18 มิถุนายน 2557
แง่มุมการค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

อีกหนึ่งแง่มุมการค้าชายแดนกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ตัวเลขการค้าชายแดนความหวังสำหรับการผลักดันภาพรวมการส่งออกประเทศไทย แต่สำหรับในรายละเอียดของการค้าชายแดน ต้องมีการผ่านกระบวนการ ขั้นตอน...