สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
"ประเทศไทยในกระแส AEC : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย" โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ปาฐกถา เรื่อง "ประเทศไทยในกระแส AEC : มายาคติ ความเป็นจริง โอกาส และความท้าทาย"

โดย
ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
บรรยายในงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 18 สภาผู้ส่งออกฯ
ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี

 

 

Part 1

 

Part 2

 

Download