สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คู่มือการค้าการลงทุนประเทศในภูมิภาคอาเซียน 8 ประเทศ และประเทศอินเดีย

เพื่อส่งเสริมการส่งออกของผู้ประกอบการชาวไทย ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ด้วยเหตุนี้ สำนักพัฒนาการตลาดระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดทำหนังสือการค้าและการลงทุนรายประเทศขึ้น เพื่อให้นักธุรกิจ ผู้ส่งออก และนักลงทุนไทยรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้อย่างเต็มที่ โดยได้มีการจัดทำไว้ 9 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเวียดนาม

 Link: http://aec.ditp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=318