สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พฤติกรรมผู้บริโภคชาวคุนหมิงที่มีต่อสินค้าไทย

มณฑลยูนนานตั้งอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศจีน มีนครคุนหมิงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ มณฑลยูนนานมีพรมแดนทางใตติดกับประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศคือ เมียนมาร์ ลาว และเวียดนาม และอยหู่างจากทางเหนือของประเทศไทย 250 กิโลเมตร ถือเป็นมณฑลของจีนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทย เนื่องจากเป็นประตูสู่ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของจีน และมณฑลยูนนานมีการค้าขายกับภูมิภาคอาเซียนมากกว่าสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปนอกจากนี้แล้วประชากรในมณฑลยูนนานก็มีความสัมพันธ์อันใกลชิดกับชาวไทยเช่นกัน ภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้มากที่สุดในมณฑลยูนนานรองจากภาษาอังกฤษ...