สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศไทยกับเป้าหมาย Medical Hub ใน ASEAN

หากธุรกิจบริการด้านสุขภาพของไทยได้ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลอยู่แล้วนั้นและสามารถดึงดูดลูกค้าจากทั่วโลกจนกลายเป็น
Medical Hub ได้อย่างแท้จริงแล้ว มิใช่เพียงจะสร้างรายได้
ให้กับประเทศจากธุรกิจนี้เท่านั้น แต่ยังจะส่งผลดีไปยังธุรกิจอื่นนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้ตรวจ
นายวิทัต วัชโรบลดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม