สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอกาสของประเทศไทยในอินโดนีเซีย

การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใกล้เข้ามาทุกที การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นทาให้นักลงทุนจากหลายประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัว มองหาโอกาสในด้านการค้าและการลงทุนใหม่ ๆ ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ด้วยประชากรที่มีกว่า 600 ล้านคนหรือคิดเป็น 10 % ของประชากรโลก ประเทศใหญ่ไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราอย่างอินโดนีเซียเป็นอีกประเทศที่ดึงดูดใจนักลงทุนทั้งหลาย มีจุดแข็งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นขนาดของเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนเป็นประเทศที่โตเร็วอันดับต้น ๆ ของโลก

ประเทศอินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับ2 ของไทยในอาเซียนและอันดับ 5 ของไทยในโลก การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่รวมทั้ง 10 ประเทศสมาชิกให้เป็นตลาดเดียว มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการอย่างเสรีจะนามาซึ่งการขยายตลาดทางการค้าของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสครั้งสาคัญของประเทศไทยในการเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียได้สะดวกยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมในประเทศอินโดนีเซียนั้นเปิดกว้างและมีความน่าสนใจสาหรับนักลงทุนไทย เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้ามัน ก๊าซ ถ่านหิน ดีบุก อุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งอินโดนีเซียต้องการการลงทุนจากต่างประเทศอีกมาก เนื่องจากยังขาดแคลนเงินทุนที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานในประเทศของตนได้อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมการเกษตร โดยเฉพาะปาล์มน้ามันซึ่งอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกอันดับต้น ๆ ของโลก อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็กาลังเติบโต เพราะรัฐบาลอินโดนีเซียกาลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศเพื่อรองรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ที่มีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากอินโดนีเซียที่เป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชาวมุสลิมมากกว่า 220 ล้านคน และนี่จึงเป็นโอกาสหนึ่งสาหรับนักลงทุนชาวไทยในการพัฒนาตลาดอาหารฮาลาลในต่างประเทศ แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยส่งออกอาหารฮาลาลค่อนข้างน้อย แต่ด้วยปัจจัยสนับสนุนที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ อีกทั้งมีความได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบทางการเกษตร การพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาลจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถของคนไทย

โอกาสของไทยในอินโดนีเซียภายใต้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงโอกาสอย่างเดียว แต่โอกาสที่เกิดขึ้นนั้นมีความเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามเช่นกัน แม้ว่าประเทศไทยจะมีโอกาสเข้าไปลงทุนในอินโดนีเซียมากกว่าเดิม แต่จะต้องพบกับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย ซึ่งใครเตรียมพร้อมได้ก่อนคนอื่นย่อมได้ประโยชน์มากกว่า อยู่ที่วิสัยทัศน์ของนักลงทุนว่าจะมองเห็นโอกาสเหล่านั้นหรือไม่ อย่าลืมว่า“โอกาส” มีอยู่เสมอศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประจาเดือน มกราคม 2557
อ้างอิง : http://aec.thanjob.com