สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โอกาสของประเทศไทยในกัมพูชา

โอกาสของประเทศไทยในอีกหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งกาลังจะก้าวไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ร่วมกันนั่นคือ “ประเทศกัมพูชา” หรือเขมรที่เราเรียกกัน กัมพูชาเป็นประเทศหลังสุดที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียนในปี 2542 ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีพรมแดนติดกับไทยทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก โดยมีพรมแดนติดกับจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรีและตราดเป็นพรมแดนติดกับกัมพูชายาวถึง 725 กิโลเมตร ซึ่งทาให้สะดวกในการคมนาคมขนส่งและค้าขาย

กัมพูชามีทรัพยากรที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ค่าแรงถูก และมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ทาให้ประเทศกัมพูชากลายเป็นประเทศที่น่าสนใจ รวมทั้งมีโอกาสสาหรับการค้าและการลงทุนมากมายในสายตาชาวต่างชาติรวมถึงประเทศไทย กัมพูชามีจุดแข็งที่ค่อนข้างโดดเด่นหลายประการไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงมีอยู่มากในประเทศอันได้แก่ ป่าไม้ สินแร่ต่างๆเช่น ทอง ทองแดง เหล็ก รวมไปถึงน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้ในการผลิต ค่าแรงที่ต่ากว่า เหมาะสมอย่างยิ่งสาหรับการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศกัมพูชา การที่กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences: GSP) จากประเทศต่างๆในฐานะความช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา เป็นข้อได้เปรียบที่ค่อนข้างชัดเจนสาหรับการลงทุนในกัมพูชา แต่จุดอ่อนที่สาคัญมากคือ ความไม่พร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ เช่น ถนนในประเทศยังเป็นถนนลูกรังจานวนมาก ไม่สะดวกในการคมนาคมขนส่ง ระบบไฟฟ้าไม่มีประสิทธิภาพ แรงงานในประเทศกัมพูชาถึงจะมีปริมาณมากแต่ก็เป็นแรงงานไม่มีฝีมือ และกัมพูชายังมีภาคการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคในประเทศที่ไม่เข้มแข็งทาให้ต้องนาเข้าเครื่องอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศเช่น ไทย จีน เวียดนาม จุดแข็งที่กัมพูชานั้นมีค่าแรงต่าและมีสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับการลงทุนจากประเทศไทย ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการในกัมพูชาเป็นอีกภาคธุรกิจหนึ่งที่มีความน่าสนใจ จากการสร้างสนามบินใหม่ที่จังหวัดเสียมราฐเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังนครวัด นครธมซึ่งมีจานวนมากขึ้นทุกปี ธุรกิจโรงแรมและการบริการในจังหวัดเสียมราฐ จึงนับว่าน่าสนใจสาหรับนักลงทุนไทยที่มีความชานาญสาหรับธุรกิจในภาคการบริการการที่กัมพูชานั้นมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและปัจจัยพื้นฐานในประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงต้องการที่จะมีการสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจดังนั้นจึงเป็นโอกาสสาหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่จะเข้าไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชา

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กาลังจะมาถึงนี้ที่ส่งผลให้อาเซียนเป็นตลาดร่วมกัน(Single Market) แต่ละประเทศลดมาตรการกีดกันการนาเข้าสินค้าจากประเทศสมาชิกด้วยกันและการสร้างฐานการผลิตร่วมกัน (Production Base)ทาให้กัมพูชาสามารถที่จะสร้างความเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการนาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ในราคาถูกและมีประสิทธิภาพ ไทยเราซึ่งมีข้อได้เปรียบในการลงทุนในกัมพูชาคือมีพื้นที่ชายแดนร่วมกันมากและมีเชื้อชาติของประชากรที่ใกล้เคียงกัน ไทยจึงควรจะรีบคว้าโอกาสเอาไว้ก่อนที่ชาติอื่นจะคว้าเอาไปศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประจาเดือน มกราคม 2557
อ้างอิง : http://aec.thanjob.com