สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เสน่ห์ของ AEC

จุดเริ่มของกลุ่มประชาคมอาเซียนเริ่มจากเรื่องเล็กๆ จากการที่ไม่มีใครเป็นมหาอานาจในภูมิภาคนี้ อาเซียนคุยกันในเรื่องของการกาหนดขอบเขตการอยู่ร่วมกัน การทามาค้าขายแลกเปลี่ยนกัน และจะค่อยๆเปิดกว้างเพื่อดึงประเทศใหญ่ๆ สาคัญๆ ที่อยู่ล้อมรอบอาเซียนให้เข้ามารวมกลุ่มกัน

อาเซียนกับอียูนั้นแตกต่างกัน อียูเป็นการรวมกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจดี และประเทศที่จะเข้าเป็นสมาชิกจะต้องมีอะไรๆ เท่าๆ กับประเทศในกลุ่มสมาชิกด้วยกัน ซึ่งต่างจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน เพราะอาเซียนมาจากความแตกต่างหลากหลายในแทบจะทุกเรื่อง อาเซียนก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งที่แตกต่างกันมากๆ มาโดยตลอด แต่เรื่องที่อาเซียนจะรวมเป็นสกุลเงินเดียวก็คงอีกยาวไกล เพราะการจะทาเช่นนั้นได้ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศสมาชิกก็ต้องมีความใกล้เคียงกันและจะยังทาไม่ได้ในเวลาอันสั้นหรือเร็วๆนี้ แต่ขณะนี้เรื่องที่อาเซียนทาได้ก็คือ การเปิดตลาดเข้าหากัน การเพิ่มการลงทุนระหว่างกัน และการประสานงานด้านนโยบายในแต่ล่ะประเทศสมาชิกเป็นหลัก ดังนั้น การรวมตัวของอาเซียนจึงเป็นการรวมกันอย่างหลวมๆ ซึ่งต่างจากอียู ที่รวมตัวกันอ่างแน่นแฟ้นในยุคที่โลกหมุนเร็วเช่นนี้ ที่ประเทศเพียงประเทศเดียวจะปรับตัวโดยไม่พึ่งพาใครๆ คงกระทาได้โดยยาก การรวมเป็นประชาคมอาเซียน จะช่วยให้เราปรับตัวได้ง่ายขึ้น เปรียบเสมือนมีเพื่อนที่พูดคุยเข้าใจกัน ปรึกษาหารือกัน เพื่อช่วยกันปรับตัวไปสู้กับเวทีโลก การเป็นประชาคมอาเซียน หมายถึง การอยู่อย่างมีส่วนร่วมในหลายๆเรื่องกับประเทศสมาชิก ภายใต้กรอบของจริยธรรมและมนุษยธรรม

เราจะเห็นว่าการเป็นประชาคมอาเซียน ไม่ได้มุ่งแต่ประเด็นเศรษฐกิจอย่างเดียว เพราะยังมีมิติอื่นๆที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน ที่เรารวมกันเป็นประชาคมอาเซียน เปรียบเสมือนเรามีเพื่อนที่อยู่ร่วมกันได้บนความแตกต่าง ทะเลาะกันบ้าง มีปัญหากันบ้าง แต่ก็ค่อยๆ แก้ไขกันไปแข่งขันกันบ้างก็แข่งกันแบบมิตรเพื่อไปถึงเส้นชัยพร้อมๆ กัน คนไทยจึงควรที่จะรู้จักประชาคมอาเซียนให้มากขึ้นเพราะอีกเพียงปีเศษๆท่านั้น ทุกประเทศสมาชิกจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว คงได้เห็นอะไรใหม่อีกมากมายศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประจาเดือน มกราคม 2557
อ้างอิง : http://www.เออีซี.com