สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)
Thai National Shippers’ Council
  • Thai Language
  • English Language
การค้าเสรีและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC City ยกระดับการค้าชายแดนไทย

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทาโครงการ AEC City เพื่อต้องการที่จะให้จังหวัดชายแดนมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย โดยแต่ละจังหวัดชายแดนล้วนแต่มีความพร้อมและประสบการณ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ พร้อมทั้งมีการเชิญให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ด้านการค้า การลงทุน และด้านอื่นๆ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยกันกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากเออีซีทั้งเชิงรุกเชิงรับ ซึ่งแผนที่จะกาหนดขึ้นจะเป็นการลงลึกในรายละเอียดเป็นขั้นที่นาไปปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎี โดยโครงการเร่งด่วนที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นคือการจัดตั้ง AEC City โดยให้เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการค้าขายชายแดนโดยเฉพาะ โดยจะพิจารณาจังหวัดที่มีความพร้อมมาก และขยายไปยังจังหวัดที่มีความพร้อมรองลงมา จังหวัดที่เป็นด่านการค้าในปัจจุบันจะเร่งผลักดันให้เป็น AEC City ก่อนเพราะมีความพร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยแผนการทา AEC City จะพัฒนาให้จังหวัดนั้นๆ เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และจะพัฒนาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว โดยดูว่าในจังหวัดนั้นๆ มีพื้นที่ใดบ้างที่จะสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นย่านการค้า เพราะหากมีย่านการค้า ไม่เพียงแค่ส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวแต่ยังช่วยในด้านการค้าขายชายแดนในระดับจังหวัดด้วย

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) นั้น ทุกๆประเทศต่างต้องการขยายการค้า การลงทุน เพื่อให้ประเทศตนเองเป็นหนึ่งในอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเองก็ยอมแพ้ไม่ได้เช่นกัน โดยโครงการนี้ เชื่อว่า น่าจะยกระดับการค้า การลงทุน ของทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดดศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Center)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ประจาเดือน มกราคม 2557
อ้างอิง : http://www.manager.co.th/iBizChannel